Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Taxi Vervoer Almere (hierna: de aanbieder) en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien. De algemene voorwaarden moeten als onderdeel van de onderlinge overeenkomst tussen de aanbieder en de klant worden beschouwd. Algemene voorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Wij verzoeken u om nauwkeurig kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Taxi Vervoer Almere, handelend onder de namen Taxi Vervoer Almere en Zorgtaxi Amsterdam kantoorhoudende aan de Palingweg 52, 1317 PH te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32142534.

Artikel 2 – Diensten

De diensten van de aanbieder bestaan uit het vervoeren van één of meer personen van het door de klant aangegeven ophaalpunt naar de door de klant aangegeven bestemming. Tevens maken het in- en uitladen van bagage in de taxi deel uit van de dienstverlening, alsook andere voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van de aanbieder kunnen worden verwacht en voortvloeien uit de verhouding tussen de aanbieder en de klant.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst met de aanbieder komt conform artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. De aanbieder doet zijn aanbod via de website www.taxivervoeralmere.nl of een andere door hem beheerde website. De klant aanvaardt het aanbod door zijn gegevens digitaal in te vullen en een digitale reservering te maken of door telefonisch kenbaar te maken gebruik te willen maken van de diensten van de aanbieder. De aanbieder stuurt binnen 24 uur na reservering een bevestiging naar de klant. Echter, het ontbreken van een bevestiging doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Termijn reserveringen

Reserveringen dienen minimaal 12 uur voor aanvang van de rit plaats te vinden. Bij reserveringen van ritten die binnen 12 uur plaatsvinden dient de klant onverwijld telefonisch contact met de aanbieder op te nemen om de beschikbaarheid met hem af te stemmen. De klant die deze verplichting nalaat en dientengevolge niet kan worden vervoerd heeft geen recht op restitutie van enig geldbedrag.

Artikel 5 – Betaalwijze

De aanbieder accepteert online betalingen (iDeal en creditcards), contante betalingen, pinbetalingen en betalingen via creditcards zoals American Express, Visa of MasterCard. De klant heeft de mogelijkheid om ten tijde van de reservering te betalen of achteraf in de taxi.

Artikel 6 – Op rekening rijden

Bedrijven hebben de mogelijkheid om op rekening te rijden, zulks na schriftelijke toestemming van de aanbieder. Bij rijden op rekening wordt een aanvullend bedrag van € 2,00 per rit aan de klant doorberekend.

Artikel 7 – Gecombineerde ritten

De aanbieder voert ritten niet gecombineerd uit, tenzij door extreme vertraging of calamiteiten geen andere oplossing geboden kan worden. De mogelijkheid van het combineren van een rit zal eerst aan beide klanten worden voorgelegd en zal pas geschieden met goedvinden van beide klanten. In geval van gecombineerde ritten wordt er geen korting of restitutie aan de klant verleend.

Artikel 8 – Bijzondere bagage

Bijzondere bagage (bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel, surfplank of andere bagage die niet in het geheel uit tassen en koffers bestaat) dient de klant ten tijde van de reservering op te geven. Dit kan digitaal middels het reserveringsformulier of telefonisch. Bij het niet opgeven van bijzondere bagage kan het voorkomen dat er een te klein vervoersmiddel wordt ingedeeld. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Indien een rit geen doorgang kan hebben door verkeerd opgegeven bagage is de klant het oorspronkelijke geldbedrag onverminderd verschuldigd.

Artikel 9 – Wijziging vluchtgegevens

Bij het niet tijdig doorgeven van gewijzigde vluchtgegevens (bijvoorbeeld wijziging aankomsttijd of vluchtnummer) of andere informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is vervalt het recht van de klant op die rit, zonder dat het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. De klant die niet komt opdagen op de overeengekomen plaats op het overeengekomen tijdstip verliest het recht op die rit en blijft verplicht het volledige bedrag te voldoen, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 10 – Terugkomst op de luchthaven

In geval van vertraging kan de klant er op rekenen dat de aanbieder zijn vlucht nauwlettend in de gaten houdt. Na aankomst op de luchthaven dient de klant zo spoedig mogelijk zijn mobiele telefoon aan te zetten, zodat de chauffeur contact met hem kan opnemen.

Artikel 11 – Wachttijd aanbieder

De aanbieder houdt na landing van het vliegtuig rekening met een wachttijd op de luchthaven van maximaal 60 minuten. Deze wachttijd is bij het door de klant betaalde bedrag inbegrepen. Na 60 minuten wordt er een bedrag van € 15,00 per 15 minuten wachttijd aan de klant doorberekend, mits de aanbieder kan aantonen pogingen te hebben ondernomen om contact op te nemen met de klant.

Artikel 12 – Wachttijd klant

De aanbieder streeft ernaar geen wachttijd te hanteren voor klanten die arriveren op de luchthaven. In geval van calamiteiten, verkeersdrukte of extreme vervroeging of vertraging van vluchten kan het voorkomen dat de klant toch moet wachten. De wachttijd is in dit geval maximaal 45 minuten. Voor een wachttijd tot 45 minuten wordt geen korting of restitutie verleend. Is de wachttijd langer dan 45 minuten of kiest de klant ervoor om gebruik te maken van een andere vervoerder, dan wordt de volledige ritprijs gerestitueerd of vervalt de betalingsverplichting van de klant.

Artikel 13 – Annulering

De klant kan de reservering tot 12 uur voor de rit kosteloos annuleren met uitzondering van ritten die geboekt worden via Zorgtaxi Amsterdam (www.zorgtaxiamsterdam.nl). Ritten geboekt via Zorgtaxi Amsterdam komen niet in aanmerking voor restitutie. Bij ritten geboekt via Taxivervoeralmere.nl geldt dat het door de klant betaalde geldbedrag, verminderd met eventuele transactiekosten, volledig wordt gerestitueerd. Bij annulering binnen 12 uur voor de rit is de klant het volledige geldbedrag verschuldigd.

Artikel 14 – Nummerherkenning

De aanbieder neemt enkel inkomende telefoongesprekken aan indien nummerherkenning door de klant is ingeschakeld. Dit wordt uitdrukkelijk op de website van de aanbieder vermeld. Gemiste telefoongesprekken en alle gevolgen van dien als gevolg van het uitschakelen van nummerherkenning vallen binnen de risicosfeer van de klant.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging door bijvoorbeeld files, autopech en weersomstandigheden. Het voornoemde geldt evenwel indien dit resulteert in het missen van een vlucht. Het tijdig bereiken van de luchthaven is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Evenmin is de aanbieder aansprakelijk voor enige andere vorm van schade die gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan de klant wordt toegebracht.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

De aanbieder zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden overdragen en draagt zorg voor een adequate bescherming daarvan.

Artikel 17 – Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen aanbieder en klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de aanbieder.

Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website van de aanbieder en worden op verzoek per e-mail naar de klant gezonden. De algemene voorwaarden worden tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Taxi Vervoer Almere
Palingweg 52
1317 PH Almere
036-2340423

Heeft u nog een vraag?

Met onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen en wij zullen u zo snel mogelijk van een antwoord voorzien

info@taxivervoeralmere.nl

+31 (0)36 - 23 404 23

Palingweg 52 1317 PH Almere